مشاوران ما

منتورها

   

در گروه غنی، ما بهترین افراد را برای انجام کارها، ساختن تیم های ما برای افزایش تعامل با مشتریان، به ارمغان می آوریم. ما توانایی های مدیریت پروژه های کارآمد را با تعهد به خدمات مشتری و تجزیه و تحلیل کمی دقیق ترکیب می کنیم.

مهندس شهرام شکوری

موسس و رییس هییت مدیره

مهندس اکبر رنجبری

موسس و عضو هیئت مدیره

مهندس حمیدرضا صدیقیان

موسس و عضو هیئت مدیره

مهندس مرتضی دانش

مدیر مرکز نوآوری و کارآفرینی طرفه نگار

/html>